Selecteer een pagina

Hotspot Circulaire Weginfrastructuur

We zijn erg blij dat wij u kunnen melden dat onze subsidieaanvraag onlangs is gehonoreerd! Deze is ons toegekend in het kader van de regeling Stimuleren Clusters en Netwerkactiviteiten vanuit het Operationeel Programma Oost-Nederland, Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO).
De toekenning heeft betrekking op het project Hotspot Circulaire Weginfrastructuur.* Dit project richt zich op het thema circulaire weginfrastructuur. Het doel is, om cross sectoraal nieuwe producten en diensten te ontwikkelen door het creëren van nieuwe samenwerkingen voor nieuwe markten. Het project zal lopen tot begin 2020.
In deze eerste nieuwsbrief willen we u kort informeren over de opzet, werkwijze en de eerstvolgende activiteiten binnen dit project. 

Opzet
MKB-bedrijven die actief zijn in de wereld van weginfrastructuur vinden het vaak lastig om praktisch invulling te geven aan circulariteit. Barrières zijn onder meer wet- en regelgeving, het nog ontbreken van referenties, onzekerheid over de performance van producten op langere termijn, gebrek aan onderbouwing van circulariteit, het inkoopbeleid van opdrachtgevers en bestaande financieringsmodellen. Het toepassen van circulaire innovaties die ze mogelijk al op de plank hebben liggen wordt daarmee bemoeilijkt. Dit staat in schril contrast met de ambities van de overheid om versneld te komen tot een koolstofarme, circulaire economie. 

Daarom zetten in dit project 7 consortiumpartners (de aanvragers), samen met mkb-bedrijven, netwerkorganisaties op het gebied van circulaire economie, financiers, overheden én opdrachtgevers gezamenlijk een netwerk op rondom circulaire infrastructuur. Anders en beter met elkaar samenwerken en leren door alle keten-partijen staat daarbij centraal. We gaan dit organiseren door middel van actieve werksessies met de key stakeholders. Als eerste zullen wij themagerichte sessies organiseren over bijvoorbeeld circulaire materialen voor wegen en het wegmeubilair, de circulaire inrichting van de bouwplaats, producten en diensten op het gebied van de interactie tussen gebruiker en de weginfrastructuur en financiële en juridische aspecten. Verder zullen er sessies zijn die speciaal gericht zijn op alliantievorming. Het doel is om uiteindelijk concreet aan de slag te gaan met de realisatie van concrete projecten. 

De zeven partners en overige partijen
GFSC Consultants and Engineers en Synerco Communicatie zijn verantwoordelijk voor het projectmanagement, kennisdeling en communicatie, inbreng van technische input en het organiseren van de sessies en concrete projecten. Zij werken hierin samen in de Stichting Circulair Bouwen en zijn aangesloten bij Cirkelstad. De  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen levert met haar ‘Riscolab’ onder meer financiële input, de Radboud Universiteit levert met ‘Living Labs’ van ISIS input op het terrein van organisatie en samenwerking, de Stichting Agrodome, de mkb branche-organisatie voor bio-based producten brengt kennis in rondom de biologische kringloop van producten, Optimal Planet levert scans voor de beoordeling van de mate van circulariteit en last but not least NTP Infra Zevenaar, een aannemer met ambitie op het gebied van circulaire infrastructuur. Naast deze zeven consortiumpartners hebben diverse overige partijen een intentieverklaring ondertekend om het project te ondersteunen. Dat zijn Infra Solutions, Lightbusters, VHT Techniek, Recover-e, Loek, Miscancell, Rabobank Nederland, Nysingh advocaten en notarissen en de Fietsersbond. Datzelfde geldt voor de Gelderse netwerken kiEMT en Circles. Met al deze partijen zullen we intensief gaan samenwerken.

Blauwdruk, kennisdeling en borging
We concentreren ons in dit project in eerste instantie op circulaire fietsinfrastructuur. De processen die hier spelen zijn vergelijkbaar met die van wegen van een hogere orde maar het voordeel is, dat er hier minder belemmerende wet- en regelgeving is en het kleinschaliger is. Daardoor kunnen we gemakkelijker meters maken, oefenen in de praktijk en bijsturen, andere samenwerkingsvormen realiseren om zo tot haalbare circulaire proposities (mkb aanbodzijde) en professioneel opdrachtgeverschap (voorbeeldige overheid, adequate circulaire uitvraag) te komen. Met de uitkomsten van dit project kunnen bedrijven vervolgens zelf aan de slag.
Een onderdeel van het project is het opleveren van een blauwdruk die de mogelijkheid biedt om op te schalen naar autowegen en projecten die groter zijn in omvang. Deze blauwdruk zal worden gedeeld met hele werkveld. Ook tijdens de looptijd van het project zullen we actief de voortgang delen en bespreken, waarbij we gebruik maken van bestaande netwerken in de regio zoals Circles en kiEMT. Na afloop van het project zullen opgedane kennis en ervaringen worden geborgd in de Stichting Circulair Bouwen en de Stichting Agrodome.  

Eerste stappen zijn gezet
Ook al kunnen we nu pas de toekenning van de subsidie melden, het project is al in begin januari van dit jaar gestart met alliantievorming om te komen tot een eerste concrete ‘landingsbaan’, het circulair fietspad in Zevenaar. Een bouwteam is de afgelopen maanden druk bezig geweest om dat te realiseren en onlangs is tijdens een druk bezocht symposium het fietspad officieel geopend door gedeputeerde Michiel Scheffer van de Provincie Gelderland samen met wethouder Carla Koers van de Gemeente Zevenaar. Vanuit het Ministerie van I en W was een kleine afvaardiging aanwezig. Hier kunt u meer hierover lezen en 2 korte filmpjes bekijken: www.circulairbouwen.org (Leren van Zevenaar).
In september zullen nieuwe werksessies worden georganiseerd. Wij zullen u daar tijdig van op de hoogte stellen. 

Nieuwsbrief
Wij willen zoveel mogelijk organisaties de mogelijkheid bieden om in dit project te participeren. Daarom brengen we onder andere een nieuwsbrief uit. Stuurt u svp een berichtje naar info@circulairbouwen.org, dan zetten wij u op onze verzendlijst. Wij hopen u te ontmoeten bij een van onze volgende werksessies!

Met vriendelijke groet,
Maarten Barckhof en Ron van Wijk

* werktitel bij aanvraag: Cluster Circulaire Weginfrastructuur.